HR IT
MAPA SITEA | Velicina fonta Velicina fonta
These pages use Flash technology. This message pop-up means that Flash Player is not installed on your computer. Get Adobe Flash Player for free at Adobe.com.
O RovinjuO RovinjuInformacije za građaneGospodarstvoGradska administracijaE-uslugeManifestacijeKontakt

Gradska administracija / Odluke i zahtjevi / Službeni glasnik

Službeni glasnik 2017.

Službeni glasnik broj 3 - 21.3.2017.

 • Akti Gradonačelnika
 • Program rada Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno za 2017. godinu
 • Odluka o raspoređivanju sredstava u 2017. godini za redovan rad političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o donošenju trećih izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Rovinja – Rovigno s odredbama za provođenje
 • Odluka o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Vodoopskrbni sustav Istre - Vodovod Butoniga d.o.o.
 • Odluka o prihvaćanju Sporazuma o preuzimanju kreditne obaveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice Pula od strane općina i gradova u Istarskoj županiji
 • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Rovinju-Rovigno za 2017. godinu
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog (investicijskog) održavanja objekata javne rasvjete na području Grada Rovinja-Rovigno za 2017. godinu
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu sanacije asfaltnih površina i obnove konstrukcije, te održavanja građevina za odvodnju oborinskih voda sa cesta za Grad Rovinj-Rovigno u 2017.g.
 • Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu na području Grada Rovinja-Rovigno na liniji 1 lokalnog linijskog prijevoza
 • Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu na području Grada Rovinja-Rovigno na liniji 2 lokalnog linijskog prijevoza
 • Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu na području Grada Rovinja-Rovigno na liniji 3 lokalnog linijskog prijevoza
 • Odluka o odabiru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti javne rasvjete u dijelu redovnog održavanja na području Grada Rovinja–Rovigno,
 • Odluka o odabiru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti obilježavanja horizontalne signalizacije na području Grada Rovinja–Rovigno
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenom Programu rada Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno za 2016. godinu
 • Izvješće o izvršenom Programu rada Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno za 2016. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika i gradske uprave za drugo polugodište 2016. godine
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Rovinja-Rovigno za 2016. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
 • Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
 • Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Informacije o Programu rada Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj za 2017. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Informacije o Programu rada Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Rovinj za 2017. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja-Rovigno – Università popolare aperta della città di Rovinj-Rovigno za 2016. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Zavičajnog muzeja grada Rovinja-Rovigno – Museo civico della città di Rovinj-Rovigno za 2016. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice “Matija Vlačić Ilirik” Rovinj – Biblioteca civica “Matija Vlačić Ilirik” Rovigno za 2016. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe – Unità pubblica dei vigili del fuoco Rovinj – Rovigno za 2016. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Plana rada Javne vatrogasne postrojbe – Unità pubblica dei vigili del fuoco Rovinj – Rovigno za 2017. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Plana i programa aktivnosti trgovačkog društva «Valbruna sport» d.o.o.- s.r.l. Rovinj-Rovigno za 2017. godinu
 • Zaključak o primanju na znanje Informacije o nalazu Državne revizije o radu vijećnika Bruna Poropata
 • Zaključak o davanju suglasnosti za sklapanje Nagodbe u postupku izvlaštenja za potrebe rekonstrukcije i izgradnje javne prometne površine - nerazvrstane ceste i parkirališta u zoni Saline u Rovinju-Rovigno, s izgradnjom oborinske odvodnje i javne rasvjete
 • Promet imovine
 • Akti Gradonačelnika
 • Pravilnik o izdavanju upozorenja, novčane kazne i obaveznog prekršajnog naloga te vođenja središnje evidencije prekršaja
 • Pravilnik o službenoj odjeći, iskaznici i oznaci komunalnog redara
 • Plan prijema za stručno osposobljavanje za rad u 2017. godini
 • Odluka o kriterijima, mjerilima I načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Grad Rovinj-Rovigno u 2017. godini
 • Druge izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Ureda gradskog vijeća i gradonačelnika

Službeni glasnik broj 2 - 8.2.2017.

 • Akti Gradonačelnika
 • Interni Pravilnik o unutarnjoj reviziji u Gradu Rovinju-Rovigno
 • Odluka o postupanju u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
 • Odluka o određivanju koordinatora popunjavanja Upitnika i vođenje Predmeta o fiskalnoj odgovornosti a u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
 • Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupcima javne i jednostavne nabave koje provodi Grad Rovinj – Rovigno za 2017. godinu
 • Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje natječaja za dodjelu prostora u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na korištenje udrugama
 • Program poticanja razvoja poduzetništva za 2017. godinu
 • Zaključak o donošenju Plana nabave, roba i radova i usluga za 2017.godinu

Službeni glasnik broj 1 - 4.1.2017.

 • Akti Gradonačelnika
 • Plan prijama u službu za 2017. god.

 

Službeni glasnik 2016.

Službeni glasnik broj 11 - 21.12.2016.

 • Akti Gradskog vijeća
 • Proračun Grada Rovinja-Rovigno za 2017. i Projekcije za 2018. i 2019.g.
 • Program rada Gradonačelnika i gradske prave Grada Rovinja-Rovigno za 2017.g.
 • Odluka o izvršavanju Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2017.g.
 • Odluka o sufinanciranju izgradnje ŽCGO “Kaštijun”
 • Odluka o izmjenama Odluke o osnivačkim pravima i obvezama spram predškolske ustanove Dječjeg vrtića i jaslica “Neven” Rovinj Delibera di modifiche alla
 • Odluka o komunalnom redu
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnim površinama
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnog prostora
 • Zaključak o mirovanju vijećničkog mandata i početku obnašanja vijećničkog mandata
 • Rješenje o razrješenju potpredsjednice Odbora za sport
 • Rješenje o razrješenju člana Odbora za sport
 • Rješenje o imenovanju potpredsjednika Odbora za sport
 • Rješenje o imenovanju člana Odbora za sport
 • Rješenje o razrješenju predsjednika Odbora za sport
 • Rješenje o imenovanju predsjednika Odbora za sport
 • Zaključak o iznimnom prihvaćanju bjanko zadužnice kao sredstva osiguranja plaćanja zakupnine prilikom produženja ugovora o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
 • Zaključak o kupnji nekretnine
 • Zaključak o utvrđivanju najpovoljnijih ponuda na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
 • Zaključak o prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu kompletiranja građevinske čestice bez provedbe javnog natječaja
 • Akti Gradonačelnika
 • Odluka o dodjeli sredstava za financiranje projekata udruga iz područja kulturno umjetničkog amaterizma
 • Odluka o izmjeni Odluke o plaćama i drugim primanjima zaposlenika u tijelima gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o imenovanju članova stožera civilne zaštite Grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o stavljanju van snage Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Rovinja – Rovigno
 • Zaključak o donošenju Plana savjetovanja s javnošću za 2017.godinu

Službeni glasnik broj 10 - 25.11.2016.

 • Akti Gradskog vijeća
 • Druge izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2016.godinu
 • Druge izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
 • Plan davanja koncesija za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Grada Rovinja – Rovigno za 2017. godinu
 • Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Lacosercio istok u Rovinju-Rovigno
 • Javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata za članove Savjeta mladih grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi (k.č. 10027/2 k.o. Rovinj)
 • Tabularna isprava
 • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu za pedagošku godinu 2015./2016. Talijanskog dječjeg vrtića «Naridola» Rovinj-Rovigno – Giardino d’infanzia italiano “Naridola” Rovinj-Rovigno
 • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada Talijanskog dječjeg vrtića «Naridola» Rovinj-Rovigno – Giardino d’infanzia italiano “Naridola” Rovinj-Rovigno za pedagošku godinu 2016./2017.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada u Predškolskoj ustanovi Dječji vrtić i jaslice «Neven» Rovinj-Rovigno – Istituzione prescolare giardino e nido d'infanzia «Neven» Rovinj-Rovigno, za pedagošku godinu 2015./2016.
 • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada Predškolske ustanove Dječji vrtić i jaslice «Neven» Rovinj-Rovigno – Istituzione prescolare giardino e nido d'infanzia «Neven» Rovinj-Rovigno, za pedagošku godinu 2016./2017.
 • Akti Gradonačelnika
 • Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za socijalnu skrb

Službeni glasnik broj 9 - 21.11.2016.

 • Akti Gradskog vijeća
 • Pravilnik o korištenju vozila za službene potrebe Grada Rovinja-Rovigno
 • Pravilnik o korištenju službenih mobilnih telefona, informatičke opreme i internetskih kartica u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
 • Pravilnik o kriterijima i uvjetima za dodjelu jednokratne pomoći za stručno usavršavanje djelatnika gradske uprave
 • Pravilnik o službenim putovanjima
 • Prve izmjene pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalne i opće poslove

Službeni glasnik broj 8 - 26.10.2016.

 • Akti Gradskog vijeća
 • Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje siječanj–lipanj 2016. godine
 • Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2016. godinu
 • Druge izmjene i dopune Programa rada Gradonačelnika i gradske uprave za 2016.g.
 • Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
 • Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Rovinju-Rovigno za 2016. godinu
 • Izmjene i dopune Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju grada Rovinja-Rovigno od 2016. do 2017. godine
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog (investicijskog) održavanja nerazvrstane ceste u dijelu sanacije asfaltnih površina i obnove konstrukcije dijela Rovinjske ulice u Rovinjskom Selu
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog (investicijskog) održavanja javne rasvjete u Rovinjskom Selu
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog (investicijskog) održavanja dijela ulice Centener u Rovinju-Rovigno
 • Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi (k.č. 9680/8 k.o. Rovinj)
 • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi (k.č. 9681/7 k.o. Rovinj)
 • Odluka o o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu u svrhu građenja građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava 20 kV kabel TS Škver – TS Hotel Park (buduća) – TS ACI Marina (buduća) – K.S. (u 20 kV kabelu TS Nautički centar – TS Monte Mulini), 3. skupine
 • Odluka o prihvaćanju investicije TD Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o.
 • Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa vezanih za gradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV ROVINJ u predjelu Cuvi u Rovinju-Rovigno između Grada Rovinja-Rovigno, Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb, HEP – Operatora distribucijskog sustava d.o.o., Elektroistra Pula i Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Rovinj
 • Zaključak o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu kompletiranja građevne čestice bez provedbe javnog natječaja (k.č. 8410/6 k.o. Rovinj)
 • Zaključak o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu kompletiranja građevne čestice bez provedbe javnog natječaja (k.č. 9425/3 k.o. Rovinj)
 • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
 • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (zgr.č. 89/11 k.o. Rovinjsko Selo)
 • Zaključak kojim se prima na znanje Informacija iz Općinskog državnog odvjetništva Pula-Pola
 • Tabularna isprava
 • Zaključak o mirovanju vijećničkog mandata i početku obnašanja vijećničkog mandata
 • Akti gradonačelnika
 • Zaključak o ovlaštenju za potpisivanje isprava
 • Zaključak o ovlaštenju za potpisivanje akata i isprava
 • Rješenje o imenovanju voditeljice Dječjeg gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
 • Zaključak o utvrđenju Prvih izmjena i dopuna Planu nabave robe, radova i usluga za 2016.godinu
 • Rješenje o imenovanju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno
 • Odluka o odabiru osobe kojoj se povjerava obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financira iz proračuna Grada Rovinja – Rovigno

Službeni glasnik broj 7 - 29.7.2016.

 • Akti Gradskog vijeća
 • Prve izmjene i dopune Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2016.godinu
 • Prve izmjene i dopune Programa rada Gradonačelnika i gradske prave za 2016.godinu
 • Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Valbruna istok u Rovinju-Rovigno
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivačkim pravima i obavezama spram predškolske ustanove Dječjeg vrtića i jaslica “Neven” Rovinj-Rovigno
 • Odluka o dodjeli priznanja Grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi
 • Tabularna isprava u korist Ernestine Bernazza Pizzaballa iz Italije, Torino, Pietro Mascagni 2/C
 • Tabularna ispava u korist trgovačkog društva Maistra d.d., Obala V.Nazora 6, Rovinj
 • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno od 09. lipnja 2016.godine
 • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno od 30. lipnja 2016.godine
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika i gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre od 1995.-2015.g.
 • Zaključak o prihvaćanju informacije o radu Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj za 2014. i 2015.g.,
 • Zaključak o prihvaćanju informacije o radu Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Rovinj za 2014. i 2015.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća poslovanja trgovačkog društva Rubini d.o.o. Rovinj za 2015. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Saveza sportova grada Rovinja-Rovigno za 2015. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Valbruna sport d.o.o. za 2015. godinu
 • Odluka o prijenosu ostvarenog gubitka za 2015.g
 • Akti Gradonačelnika
 • Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Rovinja – Rovigno
 • Prva izmjena Plana prijma u službu za 2016.g.

Službeni glasnik broj 6 - 21.7.2016.

 • Akti Ureda Gradskog vijeća i Gradonačelnika
 • Ispravak
 • Akti Gradonačelnika
 • Prve izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za izgradnju i održavanje objekata
 • Prve izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za proračun, gospodarstvo i europske fondove
 • Prve izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Gradskog vijeća i Gradonačelnika

Službeni glasnik broj 5 - 15.6.2016.

 • Akti Gradskog vijeća
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2015. godinu
 • Odluka o pristupanju “Novom integriranom Sporazumu Gradonačelnika o klimi i energiji“
 • Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2016-2017. godine
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog (investicijskog) održavanja dijela ulice Stanka Pauletića u Rovinju-Rovigno
 • Odluka o postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o dopuni Odluke o dodjeli prostora u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na korištenje udrugama
 • Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o utvrđenim i naplaćenim gradskim porezima Grada Rovinja-Rovigno za 2015. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Informacije o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Rovinja-Rovigno za 2015. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području grada Rovinja-Rovigno za razdoblje od 2016. do 2019. godine
 • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rovinja-Rovigno za 2016. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Programa rada i plana poslovanja trgovačkog društva Rubini d.o.o. Rovinj za 2016. godinu
 • Zaključak o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o rješavanju imovinsko pravnih odnosa vezano za izgradnju novog hotela Park
 • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
 • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u su/vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
 • Tabularna isprava
 • Akti Komunalnog servisa
 • Opći uvjeti o korištenju parkirališnog prostora na javnim otvorenim parkiralištima u Gradu Rovinju-Rovigno

Službeni glasnik broj 4 - 25.5.2016.

 • Akti Gradskog vijeća
 • Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju dogradnje Doma za starije i nemoćne osobe „Domenico Pergolis” Rovinj-Rovigno
 • Akti Gradskonačelnika
 • Pravilnik o održavanju elektroničkih sjednica Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
 • Zaključak o utvrđivanju prijedloga za izbor članova Nadzornog odbora trgovačkog društva "ISTARSKI VODOVOD“ d.o.o. Buzet
 • Obavezne upute za izradu pravilnika o upisu djece u predškolsku ustanovu Dječji vrtić i jaslice „Neven” Rovinj – Istituzione prescolare Giardino e nido d’infanzia “Neven” Rovigno i Talijanski dječji vrtić “Naridola” Rovinj – Giardino d’infanzia italiano “Naridola” Rovigno
 • Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje Javne vatrogasne potrojbe Rovinj-Rovigno u 2016.godini
 • Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2016.godinu
 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Grad Rovinj-Rovigno u 2016.godini
 • Prve izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za društvene djelatnosti

Službeni glasnik broj 3 - 4.5.2016.

 • Akti Gradskog vijeća
 • Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Rovinja-Rovigno
 • Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja i popravka komunalne opreme na području Grada Rovinja–Rovigno
 • Izmjene i dopune Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim otvorenim parkiralištima grada Rovinja–Rovigno
 • Odluka o odabiru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu nasipavanja javnih putova na području Grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog (investicijskog) održavanja dijela ceste za Monsenu u Rovinju-Rovigno, k.č. 10009/1, 10013/3 k.o. Rovinj-Rovigno
 • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj uporabi
 • Zaključak o prihvaćanju nacrta Odluke o postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno – prvo čitanje
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno za 2015. godinu
 • Zaključak o primanju na znanje Informacije o stanju sigurnosti na području Policijske postaje Rovinj u 2015. godini
 • Zaključak o primanju na znanje Informacije o provođenju dvojezičnosti na području Grada Rovinja-Rovigno
 • Zaključak o primanju na znanje Informacije o aktivnostima za pripremu turističke sezone 2016. godine
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja-Rovigno za 2015. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Zavičajnog muzeja grada Rovinja-Rovigno za 2015. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice “Matija Vlačić Ilirik” Rovinj – Biblioteca civica “Matija Vlačić Ilirik” Rovigno za 2015. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe - Unita' pubblica dei vigili del fuoco Rovinj – Rovigno za 2015. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Rovinja - Rovigno za 2015. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Plana rada Javne vatrogasne postrojbe - Unita' pubblica dei vigili del fuoco Rovinj – Rovigno za 2016. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Plana i programa aktivnosti trgovačkog društva «Valbruna sport» d.o.o.- s.r.l. Rovinj-Rovigno za 2016. godinu
 • Akti Gradonačelnika
 • Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Rovinja-Rovigno za 2016.godinu
 • Zaključak o utvrđivanju prijedloga za izbor članova Nadzornog odbora trgovačkog društva ”IVS – Istarski vodozaštitni sustav” d.o.o. Buzet
 • Zaključak o utvrđivanju prijedloga za izbor članova Nadzornog odbora trgovačkog društva „Komunalni servis” d.o.o. Rovinj
 • Odluka o dodjeli sredstava za financiranje programa unaprjeđenja života osoba starije životne dobi
 • Program poticanja razvoja poduzetništva za 2016.godinu
 • Rješenje o imenovanju zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno
 • Odluka o izmjenama Statuta Dječjeg gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno

Službeni glasnik broj 2 - 2.3.2016.

 • Akti Gradskog vijeća
 • Program rada Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno za 2016. godinu,
 • Odluka o raspoređivanju sredstava u 2016. godini za redovan rad političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Rovinja-Rovigno
 • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016.g.
 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Rovinja- Rovigno za 2016.godinu
 • Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Rovinja – Rovigno
 • Odluka o organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite na području Grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o dodjeli prostora u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na korištenje udrugama
 • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi
 • Zaključak o primanju na znanje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva „Rubini” d.o.o. Rovinj
 • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječaja za prodaju nekretnina te za osnivanje prava građenja
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenom Programu rada Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno za 2015. godine
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika i gradske uprave za razdoblje 01. srpnja do 31. prosinca 2015. godine
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora – Scuola elementare «Vladimir Naz
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Talijanske osnovne škole – Scuola elementare italiana «Bernardo Benussi»
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Jurja Dobrile – Scuola elementare «Juraj Dobrila»
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Informacije o Programu rada Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj za 2016.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Informacije o Programu rada Odvodnje Rovinj- Rovigno d.o.o. Rovinj za 2016.g.
 • Akti Gradonačelnika
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupcima javne i bagatelne nabave koje provodi Grad Rovinj-Rovigno za 2016.g.
 • Odluka o određivanju službenika za informiranje
 • Zaključak o utvrđivanju Plana nabave roba, radova i usluga za 2016.godinu
 • Odluka o razrješenju i imenovanju člana Nadzornog odbora trgova društva „Rubini” d.o.o.
 • Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje natječaja za zakup poslovn prostora u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
 • Akt Ureda Gradskog vijeća i Gradonačelnika
 • Ispravak
 • Akt Vijeća albanske nacionalne manjine
 • Statutarna odluka o izmjeni Statuta Vijeća albanske nacionalne zajednice

Službeni glasnik broj 1a - 22.2.2016.

 • Akti Gradskog vijeća
 • Rješenje o imenovanju Povjerenstva Grada Rovinja-Rovigno za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
 • Akti Gradonačelnika
 • Odluka o postupanju upravnih tijela Grada Rovinja-Rovigno i proračunskih korisnika u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaj o primjeni fiskalnih pravila
 • Odluka o određivanju koordinatora popunjavanja Upitnika i vođenje Predmeta o fiskalnoj odgovornosti a u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaj o primjeni fiskalnih pravila
 • Zaključak o imenovanju Komisije za analizu i prvu procjenu šteta od nevremena na javnim, zelenim i parkirališnim površinama i infrastrukturi
 • Zaključak o imenovanju Komisije za analizu i prvu procjenu šteta od nevremena na nekretninama u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
 • Zaključak o imenovanju Komisije za analizu i prvu procjenu šteta od nevremena na lučkoj infrastrukturi

Službeni glasnik broj 1 - 22.2.2016.

 • Akti Gradskog vijeća
 • Pravilnik o unutarnjem redu i sistematizacija radnih mjesta gradske uprave
 • Plan prijama u službu za 2016. god.

Službeni glasnik 2015.

Službeni glasnik broj 12 - 18.12.2015.

 • Akti Gradskog vijeća
 • Proračun Grada Rovinja-Rovigno za 2016.g. i Projekcije za 2017. i 2018.g.
 • Program rada Gradonačelnika i gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno za 2016.g.
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2016.g.
 • Odluka o pristupanju grada Rovinja-Rovigno Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS) “Sjeverni Jadran”
 • Odluka o osnivanju i pristupanju Grada Rovinja-Rovigno udruzi Lokalna akcijska grupa u ribarstvu
 • Djelomična Odluka o davanju koncesije na turističkom zemljištu na području turističkog naselja Amarin trgovačkom društvu Maistra d.d. Rovinj
 • Odluka o sklapanju ugovora te izdavanju suglasnosti trgovačkom društvu Valalta d.o.o. Rovinj za uređenje i izgradnju komunalne infrastrukture – nerazvrstane ceste na području Saline u Rovinju-Rovigno
 • Odluka o utvrđenju najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
 • Tabularna isprava
 • Akti gradonačelnika
 • Prva izmjena Plana prijma u službu za 2015.godinu

Službeni glasnik broj 11 - 27.11.2015.

 • Akti Odbora za Statut, Poslovnik i propise
 • Statut Grada Rovinja-Rovigno (pročišćeni tekst)
 • Poslovnik Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno (pročišćeni tekst)

Službeni glasnik broj 10 - 20.11.2015.

 • Akti Gradskog vijeća
 • Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godine
 • Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Rovinju-Rovigno za 2015. godine
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu sanacije asfaltnih površina i obnove konstrukcije dijela Omladinske ulice, od križanja s ulicom S.Radića do križanja s Zagrebačkom ulicom i održavanja dijela poljskog puta Turnina-Val di Nada u Rovinju-Rovigno
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog održavanja građevina za odvodnju otpadnih -oborinskih voda sa ceste u naselju Valbruna 2 sjever i naselju Centener u Rovinju-Rovigno
 • Odluka o utvrđenju najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
 • Zaključak o prihvaćanju Strategije razvoja Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2015.-2020.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada u Predškolskoj ustanovi Dječji vrtić i jaslice «Neven» Rovinj-Rovigno za 2014./2015. g.
 • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada Predškolske ustanove Dječji vrtić i jaslice «Neven» Rovinj-Rovigno za pedagošku 2015./2016.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu za pedagošku 2014./2015. godinu Talijanskog dječjeg vrtića «Naridola» Rovinj-Rovigno – Giardino d’infanzia italiano “Naridola” Rovinj-Rovigno
 • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada Talijanskog dječjeg vrtića «Naridola» Rovinj-Rovigno – Giardino d’infanzia italiano “Naridola” Rovinj-Rovigno za pedagošku 2015./2016. godine
 • Akti gradonačelnika
 • Plan prijema za stručno osposobljavanje za rad u 2015. godini
 • Zaključak o osnivanju i imenovanju Povjerenstva
 • Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva
 • Zaključak o utvrđenju Prvih izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga Grada Rovinja – Rovigno za 2015. godinu

Službeni glasnik broj 9 - 30.10.2015.

 • Akti Gradskog vijeća
 • Treće izmjene i dopune Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2015.g.
 • Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2015.g.
 • Druge izmjene i treće dopune Programa rada Gradonačelnika i gradske prave za 2015.g.
 • Izvještaj o izvršenju Proračuna grada Rovinja-Rovigno za razdoblje siječanj-lipanj 2015.g.
 • Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu
 • Plan davanja koncesija za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Grada Rovinja-Rovigno za 2016.godinu
 • Odluka o utvrđivanju najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
 • Promet imovine
 • Rješenje o razrješenju člana Odbora za sport
 • Rješenje o imenovanju člana Odbora za sport
 • Zaključak o prijedlogu imenovanja doktora medicine za obavljanje poslova mrtvozorstva na području Istarske županije
 • Akt Vijeća albanske nacionalne manjine
 • Statutarna odluka o izmjeni Statuta Vijeća albanske nacionalne zajednice

Službeni glasnik broj 8 - 25.9.2015.

 • Akti Gradskog vijeća
 • Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2015.godinu
 • Druge dopune Programa rada Gradonačelnika i gradske uprave za 2015.godinu
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnim površinama
 • Zaključak o prihvaćanju porezne nagodbe
 • Akt Gradonačelnika
 • Rješenje o imenovanju predsjednica i jednog člana Upravnog vijeća Zavičajnog muzeja Grada Rovinja-Rovigno
 • Akt “Odvodnje Rovinj-Rovigno”d.o.o
 • Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga javne odvodnje
 • Akti Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj
 • Opći uvjeti o korištenju parkirališnog prostora na javnim otvorenim parkiralištima u Gradu Rovinju-Rovigno
 • Opći uvjeti o privremenom zadržavanju parkiranih vozila na javnim otvorenim parkiralištima u Gradu Rovinju-Rovigno

Službeni glasnik broj 7 - 14.8.2015.

 • Akti Gradskog vijeća
 • Prve izmjene i dopune Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2015.g.
 • Izmjene i dopune Programa rada Gradonačelnika i gradske uprave za 2015.g.
 • Zaključak o prihvaćanju sudske nagodbe u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa
 • Akt gradonačelnika
 • Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih sredstava udrugama/organizacijama civilnog društva

Službeni glasnik broj 6 - 31.7.2015.

 • Akti Gradskog vijeća
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja gospodarske zone Štanga u Rovinju-Rovigno
 • Odluka o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika gradske uprave
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut TOŠ Bernardo Benussi,
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Jurja Dobrile,
 • Prijedlog Odluke o odabiru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti dekorativne javne rasvjete
 • Odluka o utvrđenju najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika i gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje siječanj-lipanj 2015.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu «Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre» za 2014. g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utvrđenim i naplaćenim gradskim porezima grada Rovinja-Rovigno za 2014.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća poslovanja Rubini d.o.o. za 2014.g.,
 • Zaključak o davanju odobrenja za zamjenu nekretnina. Conclusione sulla concessione del consenso di permuta di immobili
  Akt gradonačelnika
 • Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju komunalne infrastrukture nerazvrstane ceste: Ulica I.M.Ronjgova

Službeni glasnik broj 5 - 26.6.2015.

 • Akti Gradskog vijeća
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2014.godinu
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju UPU-a turističke zone Valalta
 • Odluka o uređenju prometa na užem području grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim otvorenim parkiralištima grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti premještanja nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila na području grada Rovinja-Rovigno
 • Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Plana proširenog dijela gradskog groblja Laste u Rovinju-Rovigno
 • Zaključak o prihvaćanju Plana poslovanja Rubini d.o.o. za 2015.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Valbrune sport d.o.o. za 2014.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Plana i Programa rada Valbrune sport d.o.o. za 2015.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Sportskog saveza grada Rovinja-Rovigno za 2014.g.
 • Zaključak o poništenju postupka izbora članova za Savjet mladih Grada Rovinja-Rovigno
 • Rješenje o imenovanju ravnateljice Zavičajnog muzeja Grada Rovinja-Rovigno
 • Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića i jaslica “Neven” Rovinj-Rovigno
 • Rješenje o imenovanju ravnateljice Talijanskog dječjeg vrtića “Naridola” Rovinj-Rovigno
 • Akti Gradonačelnika
 • Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rovinja-Rovigno za 2015.g.
 • Odluka o izradi Strategije razvoja Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2015.-2020.
 • Poslovnik o radu Partnerskog vijeća za izradu i provedbu Strategije razvoja grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2015. – 2020.

Službeni glasnik broj 4 - 30.4.2015.

 • Akti Gradskog vijeća
 • Program rada Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno za 2015.g.
 • Izmjene Poslovnika Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o raspoređivanju sredstava u 2015.godini za redovan rad političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o autotaksi prijevozu na području Grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnim površinama
 • Odluka o pristupanju Udruzi bratimljenih gradova Europske unije „The Douzelage“
 • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. g.
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja kojem se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta i građevina za odvodnju oborinskih voda ulica: Luje Adamovića, Franje Iskre i Stjepana Radića
 • Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti redovitog održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu održavanja asfaltnih površina
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja kojem se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog (investicijskog) održavanja javne rasvjete na području Grada Rovinja-Rovigno za godinu 2015. g.
 • Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Grada Rovinja – Rovigno za razdoblje od 2015. do 2017. godine
 • Plan davanja koncesija za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Grada Rovinja – Rovigno za 2015. godinu
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena Statuta Pučkog otvorenog učilišta Grada Rovinja-Rovigno
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenom Programu rada Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno za 2014. g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradske uprave za 2014.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice „Matija Vlačić Ilirik“ Rovinj-Rovigno za 2014.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja-Rovigno za 2014. g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenom programu rada Zavičajnog muzeja grada Rovinja-Rovigno za 2014.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno za 2014.
 • Zaključak o prihvaćanju Plana rada Javne vatrogasne postrojbe Rovinj - Rovigno za 2015.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. g.
 • Zaključak o prihvaćanju Informacije o Programu rada Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj za 2015.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Informacije o Programu rada Odvodnje Rovinj d.o.o. Rovinj za 2015.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Informacije o programu aktivnosti na pripremi turističke sezone 2015.g.
 • Tabularna isprava
 • Rješenje o imenovanju ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja-Rovigno
 • Akti Gradonačelnika
 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Grad Rovinj-Rovigno u 2015.godini
 • Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2015.godinu
 • Zaključak o utvrđivanju Plana nabave roba, radova i usluga za 2015.godinu
 • Program poticanja razvoja poduzetništva za 2015. godinu
 • Plan prijma u službu za 2015.

Službeni glasnik broj 3a - 15.4.2015.

  Akti Gradskog vijeća
 • Odluka o visini troškova premještanja i čuvanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila
 • Odluka o visini troškova blokiranja i deblokiranja autobusa, teretnih automobila, radnih strojeva i priključnih vozila

Službeni glasnik broj 3 - 8.4.2015.

  Akti Gradskog vijeća
 • Odluka o skraćenom postupku za prestanak postojanja udruge Lokalna akcijska grupa Rovinjštine
 • Odluka o pristupanju Grada Rovinj-Rovigno Lokalnoj akcijskoj grupi ˝Južna Istra˝

Službeni glasnik broj 2 - 20.3.2015.

  Akti Gradskog vijeća
 • Proračun Grada Rovinja-Rovigno za 2015.g. i Projekcije za 2016. i 2017.g.
 • Program rada Gradonačelnika i gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno za 2015.g.
 • Odluka o izvršenju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2015.g.
 • Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Vladimira Nazora
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenom Programu rada gradonačelnika i gradske uprave za razdoblje srpanj-prosinac 2014.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Informacije o stanju sustava zaštite i spašavanja na području grada Rovinja-Rovigno za 2014.g. i Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Rovinja-Rovigno za 2015.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom grada Rovinja-Rovigno za 2014.godinu

Službeni glasnik broj 1 - 27.2.2015.

  Akti Gradskog vijeća
 • Odluka o trećoj izmjeni Odluke o koeficijentima i osnovici za obračun plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obavljaju profesionalno
 • Odluka o isključenju nekretnina iz statusa javnog dobra u javnoj upotrebi
 • Zaključak o poništenju postupka izbora članova za Savjet mladih grada Rovinja-Rovigno i o pokretanju novog postupka
 • Zaključak o provedbi mjera za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana
 • Akti Gradonačelnika
 • Odluka o postupanju upravnih tijela Grada Rovinja-Rovigno i proračunskih korisnika u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
 • Odluka o određivanju koordinatora popunjavanja Upitnika i vođenja Predmeta o fiskalnoj odgovornosti a u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupcima javne i bagatelne nabave koje provodi Grad Rovinj-Rovigno za 2015.g.

Službeni glasnik 2014.

Službeni glasnik broj 11 - 19.12.2014.

  Akti Gradskog vijeća
 • Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Grada Rovinja-Rovigno
 • Prve izmjene i dopune posebnog popisa arhivskog i registraturnog gradivaGrada Rovinja-Rovigno koji je sastavni dio pravilnika o zaštiti i obradi popisaarhivskog i registraturnog gradiva Grada Rovinja-Rovigno
 • Poseban popis gradiva Grada Rovinja-Rovigno
 • Zaključak o utvrđivanju Drugih izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga Grada Rovinja–Rovigno za 2014.godinu

Službeni glasnik broj 10 - 18.12.2014.

  Akti Gradskog vijeća
 • Treće izmjene i dopune Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2014.g.
 • Druge izmjene i dopune Programa rada gradonačelnika i gradske uprave za 2014.g.
 • Odluka o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa predstavničkih i izvršnih tijela gradske samouprave i drugih korisnika Proračuna grada Rovinja-Rovigno u prvom tromjesečju 2015.g.
 • Izmjena i dopuna Programa izgradnje objekata i komunalne infrastrukture za 2014.g.
 • Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014.g.
 • Odluka o izmjeni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o gospodarenju nekretninama u vlasništvu grada Rovinja-Rovigno na području Poduzetničke zone Gripole-Spine'
 • Odluka o dopunama Odluke o zakupu poslovnog prostora
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnim površinama
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojim se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog održavanja nerazvrstane ceste dijela Ulice S.Radića od Ulice S.Pauletića do Ul. Prve istarske brigade
 • Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru
 • Odluka o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu grada Rovinja-Rovigno
 • Zaključak o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma u postupku izvlaštenja za potrebe izgradnje južne obilaznice grada Rovinja-Rovigno dionica D 303 – Ž 5105 – Monte Mulini s oboriskom odvodnjom
 • Odluka o sklapanju ugovora te izdavanju suglasnosti trgovačkom društvu Maistra d.d. Rovinj za izgradnju komunalne infrastrukture (Pristupna cesta za hotel Park /os 260/)
 • Odluka o sklapanju ugovora te izdavanju suglasnosti trgovačkom društvu Maistra d.d. Rovinj za rekonstrukciju komunalne infrastrukture (Pristupna cesta za hotel Monte Mulini /os 120/)
 • Zaključak o otkupu građevinskog zemljišta
 • Tabularna isprava
 • Akti Gradonačelnika
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Pučkog otvorenog učilišta Grada Rovinja-Rovigno

Službeni glasnik broj 09 - 15.10.2014.

  Akti Gradskog vijeća
 • Druge izmjene i dopune Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2014.g.
 • Izmjene i dopune Programa rada gradonačelnika i gradske uprave za 2014.g.
 • Odluka o poticanju ulaganja u poduzetničkim zonama grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o nerazvrstanim cestama
 • Odluka o utvrđenju najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
 • Zaključak o povjeravanju obavljanja poslova iz nadležnosti Istarske županije na Grad Rovinj-Rovigno (naknada za troškove ogrjeva)
 • Zaključak o prihvaćanju i objavi Javnog poziva za podnošenje prijedloga kandidata za članove Savjeta mladih grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora Trgovačkog društva Valbruna sport d.o.o. - s.r.l. Rovinj-Rovigno
 • Zaključak o imenovanju Povjerenstva za izbor članova Savjeta mladih grada Rovinja-Rovigno
 • Akt Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i opće poslove
 • Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja odobrenja za ulaz u pješačku zonu – pročišćeni tekst

Službeni glasnik broj 08 - 15.10.2014.

  Akti Gradskog vijeća
 • Izvještaj o izvršenju Proračuna grada Rovinja-Rovigno za razdoblje siječanj-lipanj 2014.g.
 • Odluka o osnivanju Savjeta mladih grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o dopuni Odluke o gospodarenju nekretnina grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog održavanja dijela Ulice S.Radića i dijela Ulice L. Adamovića s pratećim objektima odvodnje oborinskih voda
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji godišnjeg plana i izvedbenog programa odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića i jaslica „Neven“ za pedagošku 2013./2014.godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada Predškolske ustanove Dječjeg vrtića i jaslica „Neven“ za pedagošku 2014./2015.godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu za pedagošku 2013./2014.godinu Talijanskog dječjeg vrtića „Naridola“
 • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada Talijanskog dječjeg vrtića „Naridola“ za pedagošku 2014./2015.godinu
 • Akti Gradonačelnika
 • Zaključak o utvrđivanju prijedloga za opoziv i izbor člana Nadzornog odbora trgovačkog društva „Vodoopskrbni sustav Istre – Vodovod Butoniga” d.o.o. Buzet
 • Rješenje o prijedlogu za imenovanje predsjednika Skupštine trgovačkog društva Komunalni servis d.o.o. Rovinj-Rovigno
 • Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Gradu Rovinju-Rovigno

Službeni glasnik broj 07 - 01.08.2014.

  Akti Gradskog vijeća
 • Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2014.g.
 • Odluka o donošenju izmjena i dopuna UPU turističke zone Valalta
 • Odluka o naknadama vijećnicima, članovima radnih tijela, mjesnih odbora i članovima koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa u gradskoj upravi
 • Odluka o dodjeli nagrada i priznanja Grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Talijanskog dječjeg vrtića „Naridola“
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu „Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre“ od 1995. do 2013. godine
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utvrđenim i naplaćenim gradskim porezima Grada Rovinja-Rovigno za 2013.godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika i gradske uprave zarazdoblje siječanj-lipanj 2014.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Valbruna sport d.o.o. za 2013.g.
 • Zaključak o prihvaćanju finacijskog izvješća poslovanja trgovačkog društva Rubini d.o.o. Rovinj za 2013.godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Informacije o ostvarenim rezultatima u turističkoj sezoni 2013.g.
 • Tabularna isprava
 • Odluka o utvrđenju najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  Akti Gradonačelnika
 • Zaključak o podnošenju inicijative i o prijedlogu sazivanja Skupštine trgovačkog društva „Komunalni servis“ d.o.o.
 • Odluka o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za urbanu estetiku
  Akti Mjesnog odbora Rovinjsko selo
 • Pravila Mjesnog odbora Rovinjsko selo
 • Pravilnik o radu Vijeća Mjesnog odbora Rovinjsko selo

Službeni glasnik broj 06 - 27.06.2014.

 • Akti Gradskog vijeća
 • Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2013.g.
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju DPU-a turističke zone Monte Mulini
 • Odluka o dopuni djelatnosti Trgovačkog društva Valbruna sport d.o.o.
 • Odluka o drugoj izmjeni Odluke o koeficijentima i osnovici za obračun plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obavljaju profesionalno
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Predškolske ustanove Dječji vrtić i jaslice „Neven“ Rovinj-Rovigno
 • Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o osnivanju i imenovanju članica/članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova
 • Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu, u svrhu izgradnje kanalizacije fekalnih voda po projektu Rekonstrukcije obalnog kolektora dionice Valdibora-Škver, rekonstrukcija crpne stanice Kino i crpne stanice Škver, te izgradnja tlačnog cjevovoda od crpne stanice Škver do Ronjgove ulice
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Saveza sportova grada Rovinja-Rovigno za 2013.
 • Tabularna isprava
 • Zaključak o prihvaćanju prijedloga za zaključenje Ugovora o razvrgnuću suvlasničke zajednice nekretnina
 • Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Zavičajnog muzeja grada Rovinja-Rovigno
 • Rješenje o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice „Matija Vlačić Ilirik“ Rovinj-Rovigno
 • Akti gradonačelnika
 • Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja-Rovigno
 • Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Talijanskog dječjeg vrtića „Naridola“ Rovinj-Rovigno
 • Rješenje o imenovanju ovlaštenih zastupnika Grada Rovinja-Rovigno u Skupštinu trgovačkog društva Komunalni servis d.o.o.
 • Rovigno Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Predškolske ustanove Dječji vrtić i jaslice „Neven“ Rovinj-Rovigno
 • Odluka o radnom vremenu upravnih tijela Grada Rovinja-Rovigno
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja odobrenja za ulaz u pješačku zonu.

Službeni glasnik broj 05 - 06.03.2014.

 • Akti Gradskog vijeća
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o raspisivanju izbora za izbor članova vijeća Mjesnog odbora Rovinjsko Selo
 • Zaključak za zaključenje sudske nagodbe
 • Tabularna isprava
 • Tabularna isprava
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenom programu rada i financijskog izvješća Zavičajnog muzeja Grada Rovinja-Rovigno za 2013.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta Grada Rovinja-Rovigno za 2013.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice „Matija Vlačić Ilirik“ za 2013.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Programa rada i plana poslovanja Rubini d.o.o. za 2014.g.
 • Akti Gradonačelnika
 • Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rovinja-Rovigno za 2014.godinu
 • Plan prijma u službu za 2014.godinu

Službeni glasnik broj 04 - 28.03.2014.

 • Akti Gradskog vijeća
 • Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja južne luke Sveta Katarina u Rovinju-Rovigno
 • Statutarna Odluka o osnivanju Mjesnog odbora Rovinjsko Selo
 • Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
 • Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu u svrhu izgradnje vodovodne mreže dijela ul. Vijenca braće Lorenzetto
 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2014.g.
 • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2014.g.
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog (investicijskog) održavanja prometnica na području Grada Rovinja-Rovigno za godinu 2014.
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog (investicijskog) održavanja javne rasvjete na području Grada Rovinja-Rovigno za 2014.g.
 • Odluka o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
 • Tabularna isprava
 • Tabularna isprava
 • Tabularna isprava
 • Zaključak o prihvaćanju Informacije o stanju sustava zaštite i spašavanja na području grada Rovinja-Rovigno za 2013. g. i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Rovinja-Rovigno za 2014.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradske uprave za 2013.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno za 2013.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Plana rada Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno za 2014.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Plana i programa rada Valbruna sport d.o.o. za 2014.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom grada Rovinja-Rovigno, grada Rovinja-Rovigno za 2012. i 2013. g.
 • Akti Gradonačelnika
 • Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2014.godinu
 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Grad Rovinj-Rovigno u 2014.godini
 • Odluka o izmjenama i dopunama statuta dječjeg gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno 

Službeni glasnik broj 03 - 06.03.2014.

 • Akti Gradskog vijeća
 • Program rada Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno za 2014.g.
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog plana Uređenja gospodarske zone Gripoli-Spine'
 • Odluka o raspoređivanju sredstava u 2014.godini za redovan rad političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Rovinja-Rovigno
 • “Mirna” – zaključak
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika i gradske uprave za razdoblje srpanj-prosinac 2013. godine
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenom Programu rada Gradskog vijeća grada Rovinja -Rovigno za 2013.g.
 • Zaključak o prihvaćanju donacije
 • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječaja za prodaju nekretnina te za osnivanje prava građenja
 • Akti Gradonačelnika
 • Rješenje o imenovanju komisije za provođenje natječaja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu grada Rovinja-Rovigno 

Službeni glasnik broj 02a - 14.02.2014.

 • Akti Gradskog vijeća
 • Odluka o postupanju upravnih tijela Grada Rovinja-Rovigno i proračunskih korisnika u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
 • Odluka o određivanju o određivanju koordinatora popunjavanja Upitnika i vođenje Predmeta o fiskalnoj odgovornosti a u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
 • Pravilnik o izmjenama pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima Grada Rovinja-Rovigno
 • Akt Ureda Gradskog vijeća i gradonačelnika
 • Ispravak

Službeni glasnik broj 02 - 11.02.2014.

 • Akti Gradskog vijeća
 • Zaključak u postupku predstečajne nagodbe Mirne d.d.  – Poslovni sistem za ulov i preradu i promet ribom i ribljim prerađevinama
 • Akti Gradonačelnika
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupcima javne i bagatelne nabave koje provodi Grad Rovinj-Rovigno za 2014.g.
 • Program poticanja razvoja poduzetništva za 2014.godinu
 • Zaključak kojim se utvrđuje Plan nabave, roba i radova i usluga za 2014.g.

Službeni glasnik broj 01 - 24.01.2014.

 • Akti Gradskog vijeća
 • Odluka o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
 • Akti Gradonačelnika
 • Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje od 2014. do 2016. godine
 • Plan davanja koncesija za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Grada Rovinja-Rovigno za 2014.godinu
 • Pravilnik o lokacijama na kojima se psi ne moraju voditi na povodcu i plažama za pse.

Službeni glasnik 2013.

Službeni glasnik broj 13 - 24.12.2013.

 • Akti Gradskog vijeća
 • Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima Grada Rovinj-Rovigno
 • Druge izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga za 2013.godinu

Službeni glasnik broj 12 - 20.12.2013.

 • Akti Gradskog vijeća
 • Proračun Grada Rovinja-Rovigno za 2014.g. i projekcija za 2015. i 2016. godinu
 • Odluka o izvršenju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2014.g.
 • Program rada gradonačelnika i gradske uprava Grada Rovinja-Rovigno za 2014.g.
 • Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Grada Rovinja-Rovigno
 • Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Rovinja-Rovigno
 • Zaključak o prijedlogu imenovanja doktora medicine za obavljanje poslova mrtvozorstva na području Istarske županije
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre od 1995. do 2012.g.
 • Akti Gradonačelnika
 • Pravilnik o proračunskim klasifikacijama Proračuna grada Rovinja-Rovigno

Službeni glasnik broj 11 - 22. 11. 2013.

 • Akti Gradskog vijeća
 • Zaključak o prihvaćanju Deklaracije o regionalnom razvoju i jedinstvenosti Istre
 • Odluka o komunalnoj naknadi
 • Odluka o vrijednosti boda (B) za izračun komunalne naknade
 • Odluka o utvrđenju najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
 • Zaključak o odbijanju davanja na korištenje javne površine
 • Rješenja o imenovanju predstavnika Grada Rovinja-Rovigno u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske

Službeni glasnik broj 10 - 25. 10. 2013.

 • Akti Gradskog vijeća
 • Izvješće o izvršenju proračuna Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje siječanj-lipanj 2013.g.
 • Odluka o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja gospodarske zone Štanga
 • Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Turnina u Rovinju-Rovigno
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na sustav opskrbe pitkom vodom grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na sustav javne odvodnje
 • Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i drugih životinja, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa i drugih životinja, te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
 • Odluka o izmjeni odluke o koeficijentima i osnovice za obračun plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obavljaju profesionalno
 • Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013.g.
 • Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja, te nabave opreme komunalne infrastrukture za 2013.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara za Grad Rovinj-Rovigno
 • Zaključak o prihvaćanju izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i izvedbenog programa Dječjeg vrtića i jaslica «Neven» za pedagošku 2012./2013.. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju godišnjeg plana i program rada za pedagošku 2013/2014. godinu Dječjeg vrtića i jaslica “Neven” Rovinj
 • Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Talijanskog dječjeg vrtića – Giardino d’infanzia italiano „Naridola“ za pedagošku 2012./2013.g.
 • Zaključak o prihvaćanju godišnjeg plana i programa rada Talijanskog dječjeg vrtića – Giardino d’infanzia italiano “Naridola” za pedagošku 2013./2014. godinu
 • Odluka o utvrđivanju najpovoljnije ponude
 • Zaključak o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa prometnice unutar gospodarske zone Gripoli-Spine’
 • Tabularna isprava

Službeni glasnik broj 09 - 24. 09. 2013.

 • Gradsko vijeće
 • Odluka o dopuni Odluke o zaduživanju Proračuna grada Rovinja-Rovigno u 2012. godini
 • Akti Gradonačelnika
 • Odluka o imenovanju Komisije za socijalnu skrb
 • Prve izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga za 2013.godinu

Službeni glasnik broj 08 - 06. 09. 2013.

 • Gradsko vijeće
 • Prve izmjene i dopune Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2013.g.
 • Izmjene i dopune Programa rada Gradonačelnika i gradske uprave za 2013.g.
 • Odluka o izradi izmjena i dopuna UPU gospodarske zone Gripole-Spinè u Rovinju-Rovigno
 • Odluka o osnivanju Trgovačkog društva Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. – Smaltimento acque Rovinj-Rovigno s.r.l
 • Rješenje o imenovanju o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Rovinja-Rovigno
 • Rješenje o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite grada Rovinja-Rovigno
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika i gradske uprave grada Rovinja-Rovigno za razdoblje siječanj-lipanj 2013.godine

Službeni glasnik broj 07 - 26. 07. 2013.

 • Gradsko vijeće
 • Odluka o izmjeni Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Rovinja
 • Odluka o stavljanju van snage Odluke o kriterijima i uvjetima gradnje poljoprivredno-gospodarskih građevina
 • Odluka o raspoređivanju sredstava za redovan rad političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Rovinja-Rovigno, za razdoblje nakon provedenih lokalnih izbora za članove Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno pa do kraja 2013.godine
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna grada Rovinja za 2012.g.
 • Odluka o odabiru osobe koje se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti javne rasvjete u dijelu redovnog održavanja
 • Zaključak u svezi prekoračenja dopuštenih granica buke
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika i gradske uprave za 2012.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Informacije o stanju sustava zaštite i spašavanja na području grada Rovinja za 2012.g. i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Rovinja za 2013.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utvrđenim i naplaćenim gradskim porezima grada Rovinja za 2012.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Rovinj za 2012.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Plana rada Javne vatrogasne postrojbe Rovinj za 2013.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Trgovačkog društva Rubini d.o.o. za 2012.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Programa rada i plana poslovanja Rubini s.r.l.Rovinj za 2013.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja za 2012.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice „Matija Vlačić Ilirik“ Rovinj za 2012.godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Zavičajnog muzeja grada Rovinja za 2012.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Saveza sportova grada Rovinja za 2012.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Valbruna sport d.o.o. za 2012.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Plana i programa aktivnosti trgovačkog društva Valbruna sport d.o.o. za 2013.g.
 • Ured Gradskog vijeća i gradonačelnika
 • Ispravak

Službeni glasnik broj 06 - 05. 07. 2013.

 • Gradsko vijeće
 • Rješenja o imenovanju članova radnih tijela Gradskog vijeća
 • Akti Gradonačelnika
 • Pravilnik o stručnom osposobljavanju i stručnoj praksi

Službeni glasnik broj 05 - 19. 06. 2013.

 • Gradsko vijeće – Consiglio municipale
 • Izvješće o radu Mandatnog povjerenstva
 • Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
 • Rješenje o izboru zamjenice predsjednika Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
 • Akti Gradonačelnika
 • Program potpore poljoprivredi grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2013.-2015.godine

Službeni glasnik broj 04 - 17. 04. 2013.

 • Odluka o izradi izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja turističke zone Monte Mulini
 • Zaključak o donaciji za unapređenje plivačkog i vaterpolo sporta u Rovinju
 • Akti gradonačelnika
 • Odluka o utvrđivanju cijena usluga koje Javna vatrogasna postrojba Rovinj – Unità pubblica dei vigili del fuoco Rovigno – pruža pravnim i fizičkim osobama
 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija Osnovnog školstva za Grad Rovinj-Rovigno u 2013.godini
 • Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2013. godinu

Službeni glasnik broj 03 - 22. 03. 2013.

 • Akti Odbora za Statut, poslovnik i propise
 • Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Rovinja-Rovigno
 • Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja južne luke Sveta Katarina
 • Izvješće o stanju u prostoru Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2007-2012

Službeni glasnik broj 02 - 01. 03. 2013.

 • Akti Odbora za Statut, poslovnik i propise
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Rovinja-Rovigno
 • Program rada Gradskog vijeća za 2013.g.
 • Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama i predstavnicima nezavisnih lista za redovito financiranje djelatnosti u 2013.g.
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
 • Odluka o osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa – LAG
 • Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.g.
 • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2013.g.
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog (investicijskog) održavanja javne rasvjete na području Grada Rovinja-Rovigno za 2013.g.
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog (investicijskog) održavanja prometnica na području Grada Rovinja-Rovigno za 2013.g.
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti obilježavanja horizontalne signalizacije
 • Zaključak o prihvaćanju donacije
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenom programu rada Gradskog vijeća za 2012.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika i gradske uprave za razdoblje VII-XII/2012.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa izgradnje objekata i ređaja komunalne infrastrukture za 2012.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012.g.
 • Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Grada Rovinja-Rovigno

Službeni glasnik broj 01 - 26. 02. 2013.

 • Akti Odbora za Statut, poslovnik i propise
 • Odluka o donošenju Prostornog plana Grada Rovinja-Rovigno – pročišćeni tekst
 • Akti Gradonačelnika
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupcima javne nabave koje provodi Grad Rovinj – Rovigno kao javni naručitelj u 2013.g.
 • Zaključak o utvrđivanju Plana nabave, roba i radova i usluga za 2013.g

Službeni glasnik 2012.

Službeni glasnik broj 11 - 10. 12. 2012.

 • Akti Gradskog vijeća
 • Odluka o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
 • Proračun Grada Rovinja-Rovigno za 2013.godinu
 • Odluka o izvršenju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2013.g.
 • Program rada Gradonačelnika i gradske uprave za 2013.g.
 • Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012.g.
 • Izmjene i dopune Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012.g.
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta OŠ Jurja Dobrile
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta OŠ Vladimira Nazora
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta TOŠ „Bernardo Benussi“
 • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Rovinja-Rovigno za 2011.g.
 • Zaključak o primanju na znanje Informacije o gospodarstvu grada Rovinja-Rovigno u 2011.g.
 • Akti Gradonačelnika
 • Zaključak o utvrđivanju Drugih izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga Grada Rovinja-Rovigno za 2012.godinu
 • Ostali akti
 • Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika

Službeni glasnik broj 10 - 20. 11. 2012.

 • Akti Gradskog vijeća
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu poslovnog prostora
 • Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Program mladih grada Rovinja-Rovigno za 2013.g.
 • Ostali akti
 • Statut Vijeća srpske nacionalne manjine grada Rovinja-Rovigno

Službeni glasnik broj 09 - 13. 11. 2012.

 • Akti Gradskog vijeća
 • Prve izmjene i dopune Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2012.g.
 • Izmjene i dopune Programa rada gradonačelnika i gradske prave za 2012.g.
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora
 • Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu „Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre” od 1995.-2011.godine
 • Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom grada Rovinja-Rovigno za 2011.godinu
 • Zaključak o prihvaćanju izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i izvedbenog programa Dječjeg vrtića i jaslica «Neven» za pedagošku 2011./2012. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju godišnjeg plana i program rada za pedagošku 2011./2012. godinu Dječjeg vrtića i jaslica “Neven” Rovinj
 • Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Talijanskog dječjeg vrtića – Giardino d’infanzia italiano „Naridola“ za pedagošku 2011./2012.g.
 • Zaključak o prihvaćanju godišnjeg plana i programa rada Talijanskog dječjeg vrtića – Giardino d’infanzia italiano “Naridola” za pedagošku 2012./2013. godinu

Službeni glasnik broj 08 - 10. 10. 2012.

 • Akti Gradskog vijeća
 • Izvješće o izvršenju Proračuna grada Rovinja-Rovigno za razdoblje siječanj – lipanj 2012.
 • Zaključak o neprihvaćanju zahtjeva za priznavanjem prava vlasništva
 • Akti Gradonačelnika
 • Rješenje o imenovanju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe
 • Rješenje o imenovanju zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojb
 • Odluka o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća
 • Rješenje o imenovanju voditeljica Dječjeg gradskog vijeća
 • Statut Dječjeg gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno

Službeni glasnik broj 07 - 31. 08. 2012.

 • Akti Gradskog vijeća
 • Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja naselja Salteria u Rovinju-Rovigno

Službeni glasnik broj 06 - 27. 07. 2012..

 • Akti Gradskog vijeća
 • Odluka o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Rovinja – Rovigno
 • Odluka o dodjeli plakete Grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o dodjeli medalje Grada Rovinja-Rovigno
 • Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu gradonačelnika i gradske uprave za razdoblje I-VI/2012.
 • Zaključak o prihvaćanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva RUBINI d.o.o. za 2011. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Programa rada Javne vatrogasne postrojbe za 2012.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Plana zaštite i spašavanja i Plana Civilne zaštite za Grad Rovinj-Rovigno
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Statuta OŠ Jurja Dobrile
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Statuta OŠ Vladimira Nazora
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Statuta TOŠ „Bernardo Benussi“
 • Akti Gradonačelnik
 • Prve izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga Grada Rovinja-Rovigno za 2012. godinu

Službeni glasnik broj 05 - 14. 06. 2012..

 • Akti Gradskog vijeća
 • Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2012.godinu
 • Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu
 • Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstane ceste
 • Odluka o odabiru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti javne rasvjete u dijelu redovnog i izvanrednog održavanja za jednogodišnje razdoblje
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu na području Grada Rovinja-Rovigno za liniju br.1
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu na području Grada Rovinja-Rovigno za liniju br.2
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu na području Grada Rovinja-Rovigno za liniju br.3
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utvrđenim i naplaćenim gradskim porezima Grada Rovinja-Rovigno za 2011.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice „Matija VlačićIlirik“ za 2011.godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Saveza sportova Grada Rovinja-Rovigno za 2011.godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Trgovačkog društva „Valbruna sport“ d.o.o. za 2011.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o provođenju programa rada na suzbijanju zlouporabe droga i maloljetničkog devijantnog ponašanja
 • Zaključak o prihvaćanju Informacije o ostvarenim rezultatima u turističkoj sezoni 2011.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Informacije o provođenju dvojezičnosti na području Grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuđača na natječaju za prodaju građevinskog zemljištva
 • Tabularna isprava
 • Rješenje o imenovanju Zapovjedništva CZ
 • Rješenje o imenovanju Stožera
 • Rješenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Rubini
 • Akti Gradonačelnika
 • Izjava o politici energetske učinkovitosti i zaštita okoliša Grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Grad Rovinj-Rovigno u 2012.godini
 • Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2012. godinu

Službeni glasnik broj 04 - 20.04.2012.

 • Gradsko vijeće
 • Program rada Gradskog vijeća za 2012. godinu
 • Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2011. g.
 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2012.g.
 • Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2012.g.
 • Odluka o odabiru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti obilježavanja horizontalne signalizacije
 • Odluka o odabiru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja i popravka komunalne opreme
 • Odluka o odabiru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenom programu rada Gradskog vijeća za 2011.g.,
 • Zaključak o prihvaćanju Informacije o stanju sustava zaštite i spašavanja na području grada Rovinja-Rovigno,
 • Zaključak o primanju na znanje Informacije o programu aktivnosti na pripremi turističke sezone 2012. g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe za 2011.g.
 • Programa rada i plana poslovanja Rubini d.o.o. za 2012.g
 • Zaključak o prihvaćanju plana i Programa aktivnosti Trgovačkog društva «Valbruna sport» d.o.o. – s.r.l. Rovinj – Rovigno za 2012. g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta za 2011.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Zavičajnog muzeja za 2011.
 • Akti Gradonačelnika
 • Plan nabave roba, radova i usluga za 2012. godinu

Službeni glasnik broj 03 - 25.03.2012.

 • Gradsko vijeće
 • Odluka o prihvaćanju dodatka investiciji u 2012. godini,
 • Odluka o projekciji prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2013.-2022. g.
 • Odluka o zaduživanju Proračuna grada Rovinja-Rovigno u 2012. godini,
 • Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama i nezavisnim listama za redovan rad u 2012.godini

Službeni glasnik broj 02 - 23.02.2012.

 • Gradsko vijeće
 • Proračun Grada Rovinja-Rovigno za 2012.godinu
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2012. godinu
 • Program rada Gradonačelnika za 2012. godine
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika i gradske uprave za 2011. godine
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika i gradske uprave za razdoblje srpanj – prosinac 2011. godine
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u gradu Rovinju-Rovigno za 2011. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
 • Akti Gradonačelnika
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupcima javne nabave koje provodi Grad Rovinj-Rovigno kao javni naručitelj u 2012. godini

Službeni glasnik broj 01 - 17.02.2012.

 • Gradsko vijeće
 • Odluka o osnivanju postrojbi civilne zaštite grada Rovinja-Rovigno,
 • Zaključak o primanju na znanje Informacija o stanju sigurnosti na području Policijske postaje Rovinj-Rovigno za 2011.g.
 • Akti gradonačelnika
 • Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Grada Rovinja-Rovigno

Službeni glasnik 2011.

Službeni glasnik broj 10 - 27.12.2011.

 • Akti Gradonačelnika
 • Plan nabave roba, radova i usluga za 2011.g.

Službeni glasnik broj 09 - 16.12.2011.

 • Prve izmjene i dopune Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2011.g.
 • Izmjene i dopune Programa rada Gradonačelnika i gradske uprave za 2011.g.
 • Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2011.g.
 • Prve izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011.g.
 • Odluka o privremenom financiranju poslova funkcija i programa predstavničkih i izvršnih tijela gradske samouprave i drugih korisnika Proračuna Grada Rovinja-Rovigno u prvom tromjesečju 2012.g.
 • Odluka o priključenju građevina i drugih nekretnina na sustav opskrbe pitkom vodom Grada Rovinja-Rovigno,
 • Odluka o priključenju građevina i drugih nekretnina na sustav javne odvodnje Grada Rovinja-Rovigno,
 • Odluka o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
 • Davanje Suglasnost na prethodnu nagodbu radi sklapanje konačne nagodbe u postupku izvlaštenja za potrebe rekonstrukcije gradskog groblja, parkirališta i popratne infrastrukture,
 • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor članova nadzornih odbora gradskih trgovačkih društava
 • Tabularna izjava
 • Odluka o utvrđenju najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za prodaju građevinskog zemljišta.
 • Zaključak o primanju na znanje Informacije o gospodarstvu grada Rovinja- Rovigno u 2010.g. s posebnim osvrtom na glavne gospodarske subjekte
 • Akti Gradonačelnika
 • Druga izmjena i dopuna Pravilnika o proračunskim klasifikacijama Proračuna grada Rovinja-Rovigno
 • Komunalni servis
 • Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga javne odvodnje

Službeni glasnik broj 08 - 25.11.2011.

 • Odluka o dopunama Odluke o gospodarenju nekretninama grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih odbora gradskih trgovačkih društava
 • Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za grad Rovinj-Rovigno
 • Odluka o komunalnim djelatnostima koji se mogu obavljati na temelju koncesije na području grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora
 • Odluka o odabiru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti dekorativne javne rasvjete
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Jurja Dobrile
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Talijanske osnovne škole „Bernardo Benussi“
 • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića i jaslice «Neven» za pedagošku 2010./2011. godinu.
 • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana i program rada za pedagošku 2011/2012. godinu Dječjeg vrtića i jaslice “Neven”
 • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Talijanskog dječjeg vrtića – Giardino d’infanzia italiano “Naridola” za pedagošku 2010./2011. godine
 • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana i program rada Talijanskog dječjeg vrtića „Naridola“ za pedagošku 2011/2012. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Rovinj-Rovigno.

Službeni glasnik broj 07 - 21.10.2011.

 • Odluka o otpisu potraživanja
 • Druge izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga Grada Rovinja-Rovigno za 2011.godinu
 • Odluka o određivanju službenika za informiranje

Službeni glasnik broj 06 - 10.10.2011.

 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna grada Rovinja- Rovigno za razdoblje siječanj-lipanj 2011.g.
 • Zaključak o prihvaćanju realizacije II faze „Poduzetničko inkubatora“
 • Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu gradonačelnika i gradske uprave za razdoblje siječanj-lipanj 2011.g.
 • Zaključak o otkupu zemljišta
 • Odluka o uključenju u akciju „Gradovi i općine – prijatelji djece“
 • Odluka o ustrojavanju Cataloga informacija Grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o imenovanju članova Koordinacionog odbora akcije „Grad Rovinj- Rovigno – prijatelj djece“
 • Komunalni servis – Servizio comunale Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o cijeni vodnih usluga javne odvodnje

Službeni glasnik broj 05 - 11.7.2011.

 • Odluka o donošenju UPU turističke zone Valalta
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Trgovačkog društva Rubini d.o.o. za 2010.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Trgovačkog društva Valbruna sport d.o.o. za 2010.g.
 • Odluka o prihvaćanju temeljnih financijskih izvještaja za 2010.g.
 • Odluka o prijenosu ostvarenog gubitka za 2010.g.
 • Zaključak o otkupu nekretnine

Službeni glasnik broj 04 - 20.6.2011.

 • Odluka o prodaji udjela Trgovačkog društva „Cesta“ d.o.o. Pula
 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Rovinja- Rovigno za 2011.g
 • Zaključak o prihvaćanju Programa realizacije II faze „Poduzetničkog inkubatora“, teksta Javnog natječaja za izbor investitora i teksta Ugovora o ortaštvu
 • Odluka o utvrđenju najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu „Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre“ od 1995. do 2010. g.
 • Zaključak o prihvaćanju Informacije o stanju sustava zaštite i spašavanja na području grada Rovinja-Rovigno
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice „Matija Vlačić Ilirik“ za 2010.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Saveza sportova grada Rovinja-Rovigno za 2010.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Plana i Program aktivnosti «Valbruna sport» d.o.o. za 2011.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Rovinja-Rovigno za 2010. g.
 • Zaključak o prihvaćanju Informacije o analizi turističkog prometa grada Rovinja-Rovigno u 2010.g.
 • Rješenje o osnivanju Komisije za provedbu javnog natječaja radi izbora investitora
 • Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića i jaslice „Neven“ Rovinj- Rovigno
 • Rješenje o imenovanju ravnateljice Talijanskog dječjeg vrtića „Naridola“ Rovinj-Rovigno
 • Akti Gradonačelnika
 • Odluka o prihvaćanju teksta „Sporazuma gradonačelnika“ (Covenant of Majors) u okviru Programa „Inteligentna energija u Europi“ (Projekt City SEC)

Službeni glasnik broj 03a - 2.6.2011.

 • Prve izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga Grada Rovinja – Rovigno za 2011.godinu

Službeni glasnik broj 03 - 9.5.2011.

 • Godišnji obračun proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2010.g.
 • Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja naselja Salteria
 • Program rada Gradskog vijeća za 2011.g.
 • Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama i nezavisnim listama za redovan rad u 2011.godini
 • Odluka o odabiru najpovoljnjijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Rovinja-Rovigno
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti obilježavanja horizontalne signalizacije
 • Odluka o potrebnim agrotehničkim mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu
 • Odluka o pristupanju Hrvatskoj udruzi povijesnih gradova
 • Odluka o obavljanju određenih poslova nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara
 • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2011.g.
 • Povelja o nenasilju
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa rada Gradskog vijeća za 2010.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa rada gradonačelnika i gradske uprave za 2010.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika i gradske uprave za period srpanj – prosinac 2010.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenom programu rada i financijsko izvješće Zavičajnog muzeja grada Rovinja-Rovigno – Museo civico della citta’ di Rovinj-Rovigno za 2010.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenje programa rada Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja-Rovigno za 2010.g.
 • Zaključak o prihvaćanju Programa rada i Plan poslovanja Rubini d.o.o. za 2011.g.
 • Zaključak o početku postupka odabira investitora za izgradnju II faze Poduzetničkog inkubatora
 • Zaključak o prihvaćanju Plana i program rada Javne vatrogasne postrojbe za 2011. godine
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utvrđenim i naplaćenim gradskim porezima grada Rovinja-Rovigno za 2010. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Rovinju-Rovigno za 2010
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
 • Zaključak o prihvaćanju Informacije o Programu aktivnosti na pripremi turističke sezone 2011.
 • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o provođenju programa rada na suzbijanju zlouporabe droga i maloljetničkog devijantnog ponašanja u 2010.g.
 • Rješenje o imenovanju predsjednika i jednog člana Upravnog vijeća Zavičajnog muzeja grada Rovinja-Rovigno – Museo civico della Citta' di Rovinj-Rovigno
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora OŠ Jurja Dobrile
 • Zaključak o otkupu nekretnina
 • Zaključak o otkupu nekretnina
 • Zaključak o otkupu nekretnina
 • Odluka o davanju suglasnosti na potpisani Sporazum
 • Odluka o utvrđenju najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za prodaju građevinskog zemljišta
 • Akti Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata
 • Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika

Službeni glasnik broj 02b - 23.3.2011.

 • Odluka o cijeni vodnih usluga javne odvodnje

Službeni glasnik broj 02a - 1.4.2011.

 • Plan nabave roba, radova i usluga za 2011.godinu

Službeni glasnik broj 02 - 23.3.2011.

 • Proračun grada Rovinja-Rovigno za 2011.g.
 • Odluka o izvršenju Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2011.g.
 • Programa rada gradonačelnika i gradske uprave za 2011.g.
 • Odluka o prodaji udjela javnim prikupljanjem ponuda Trgovačkog društva "Cesta" d.o.o. Pula
 • Rješenje o imenovanju Komisije za prodaju udjela javnim prikupljanjem ponuda Trgovačkog društva "Cesta" d.o.o. Pula
 • Program prodaje udjela javnim prikupljanjem ponuda Trgovačkog društva "Cesta" d.o.o. Pula
 • Zaključak o prihvaćanju Poziva za javno prikupljanje ponuda Trgovačkog društva “Cesta" d.o.o. Pula i nacrta Ugovora o kupoprodaji i prijenosu poslovnog udjela Trgovačkog društva „Cesta“ d.o.o. Pula
 • Odluka o utvrđivanju mreže osnovnih škola grada Rovinja-Rovigno
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na imenovanje ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja-Rovigno
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno za 2010.g.
 • Tabularna isprava
 • Odluka o brisanju javnog dobra
 • Akti Gradonačelnika
 • Izmjena i dopuna Pravilnika o proračunskim klasifikacija Proračuna grada Rovinja-Rovigno
 • Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje natječaja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu grada Rovinja-Rovigno

Službeni glasnik broj 01 - 25.2.2011.

 • Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova
 • Odluka o utvrđenju najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za prodaju građevinskog zemljišta
 • Tabularna isprava
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta TOŠ-SEI “Bernardo Benussi”
 • Zaključak o prihvaćanju Informacije o stanju sigurnosti na području

>> Arhiva

 

Loading
Copyright 1998 - 2007 Grad Rovinj-Rovigno - Città di Rovinj-Rovigno. Sva prava pridržana. Powered by: Metronet, web development: cel ART & ARS design.