HR IT
MAPA SITEA | Velicina fonta Velicina fonta
These pages use Flash technology. This message pop-up means that Flash Player is not installed on your computer. Get Adobe Flash Player for free at Adobe.com.
O RovinjuO RovinjuInformacije za građaneGospodarstvoGradska administracijaE-uslugeManifestacijeKontakt
Pučko
Gradska knjižnica
Gradska knjižnica – Biblioteca civica
“Matija Vlačić Ilirik”


Gradska administracija / Obavijesti / Odluka o dodjeli prostora na korištenje udrugama

Arhiva obavijesti

18.4.2017

Odluka o dodjeli prostora na korištenje udrugama


Temeljem odredbe članka 69. Statuta Grada Rovinja-Rovigno (“Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno” br. 4/09, 3/13 i 11/15 - pročišćeni tekst) i odredbe članka 15. Odluke o dodjeli prostora u vlasništvu Grad Rovinja-Rovigno na korištenje udrugama (“Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno” br. 2/16 i 5/16), donosim sljedeću

ODLUKU O DODJELI PROSTORA NA KORIŠTENJE UDRUGAMA

I.

Prihvaća se prijedlog Konačne liste prvenstva za dodjelu prostora u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na korištenje udrugama koju je predložila Komisija za provođenje postupka natječaja (Klasa: 372-03/16-01/86, Ur.broj: 2171-01-07-01-17-9 od 10. travnja 2017.god.)      nakon provedenog postupka javnog natječaja objavljenog dana 24. siječnja 2017. god. na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Grada Rovinja-Rovigno.

II.

Utvrđuje se da se prostori pod red. br. 1.  Omladinska 10, Rovinj (posebni dio zgrade označen sl. „A“ - poslovni prostor u prizemlju zgrade, TIP-a 1287, izgrađene na k.č. 8543/16, upisana u z.k.ul. 9905, k.o. Rovinj) i na adresi Velebić 6, Rovinjsko Selo (prostorije u prizemlju zgrade izgrađene na zgr.č. 72/2, upisana u z.k.ul. 960, k.o. Rovinjsko Selo) dodjeljuju Udruzi umirovljenika grada Rovinja, Rovinj, Omladinska 10 za provođenje programa koji su usmjereni osobama starije životne dobi u cilju organiziranog ostvarivanja društvenih i materijalnih interesa umirovljenika, poboljšanje materijalnog i društvenog standarda te međusobna suradnja i pomoć uz plaćanje mjesečne naknade za korištenje u visini od 47,43 kn + PDV.
Utvrđuje se da se prostor pod red. br. 2. A. Ferri 7, Rovinj (prostorije u prizemlju, na I katu i na II katu zgrade izgrađene na zgr.č. 791/Z, zgr.č. 790/Z i zgr.č. 789/Z, sve k.o. Rovinj) dodjeljuje Udruzi Agrorovinj, Rovinj, A.Ferri 7 za provođenje programa koji su usmjereni razvoju poljoprivrede te zaštiti, promicanju i osiguranju prava i interesa poljoprivrednika uz plaćanje mjesečne naknade za korištenje u visini od 70,05 kn + PDV.

Utvrđuje se da se prostor pod red. br. 3. Trg Brodogradilišta 2, Rovinj (138/669 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-4) zgr.č. 114, upisan u z.k.ul. 7654 k.o. Rovinj, povezan sa posebnim dijelom zgrade označen sl. „E“ koji se sastoji od poslovnog prostora u prizemlju koji se sastoji od dva podruma te poslovnog prostora) dodjeljuje udruzi Centar vizualnih umjetnosti Batana, Rovinj, Trg brodogradilišta za provođenje programa razvitka i promidžbe fotografije, vizualne tehničke djelatnosti te fotografske kulture kao umjetničke discipline uz plaćanje mjesečne naknade za korištenje u visini od 103,53 kn + PDV.

Utvrđuje se da se prostor pod red. br. 4. Vodnjanska 22, Rovinj (ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-3) zgr.č. 470, upisana u z.k.ul. 4753, k.o. Rovinj, povezano sa jednom prostorijom u prizemlju sl. „A“ TIP-a 127, kuće upisane u ZT 1) dodjeljuje udruzi Šahovski klub „Batana“ Rovinj, Vodnjanska 22 za provođenje programa promicanja i razvoja šahovskog sporta, organizacija i sudjelovanje na šahovskim natjecanjima i turnirima, te promicanje šahovske igre kod djece i mladeži uz plaćanje mjesečne naknade za korištenje u visini od 17,50 kn + PDV.

Utvrđuje se da se  prostor pod red. br. 5. Obala A.Rismondo 18, Rovinj (dvije prostorije na I katu zgrade izgrađene na zgr.č. 98/2, upisana u z.k.ul. 8026, k.o. Rovinj) dodjeljuje udruzi Limena glazba Rovinj, Obala A.Rismonda 18 radi provođenja programa razvitka i promidžbe glazbene kulture i osnovnih načela amaterizma; zaštita i promicanja glazbenog nasljeđa sredine u kojoj djeluje, te educiranje i osposobljavanje članova udruge za stjecanje i proširenje znanja i vještina uz plaćanje mjesečne naknade za korištenje u visini od 62,94 kn + PDV.

Utvrđuje se da se prostor pod red. br. 6. J.Rakovca 12, Rovinj (prostorije u prizemlju zgrade izgrađene na zgr.č. 156, upisana u z.k.ul. 3316, k.o. Rovinj i zgr.č. 170/2/Z, upisana u z.k.ul. 4426, k.o. Rovinj) dodjeljuje udruzi Sportsko ribolovni klub Meduza Rovinj, J.Rakovca 12 čije je područje djelovanja sudjelovanje u sportskim natjecanjima, sportska rekreacija, sportska obuka i odgoj članova i pučanstva u cilju očuvanja mora i njegovih pri-rodnih vrijednosti i ljepota, organizacija čišćenja mora i priobalja, suradnja sa drugim udrugama istih ciljeva uz plaćanje mjesečne naknade za korištenje u visini od 26,08 kn + PDV.

III.

Na temelju ove Odluke s udrugama iz toč. II ove Odluke sklopit će se ugovori o korištenju prostora.
Ugovor o korištenju prostora se sklapa u obliku javnobilježničkog akta, a troškove solemnizacije snosi korisnik.

IV.

Zadužuje se Upravni odjel za upravljanje imovinom za izradu ugovora o zakupu poslovnog prostora iz točke III. ove Odluke.

V.

Ova Odluka je konačna te stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči i internet stranici Grada Rovinja-Rovigno.

Gradonačelnik
Grada Rovinja-Rovigno
Giovanni Sponza
v.r.

Copyright 1998 - 2007 Grad Rovinj-Rovigno - Città di Rovinj-Rovigno. Sva prava pridržana. Powered by: Metronet, web development: cel ART & ARS design.